x

Giriș
“Alevilik; Allah, Muhammed, Ali kutsallığını kalbinde taşıyan, Hz. Ali’nin adaletinden ayrılmayan, temelinde insan sevgisi bulunan, her dine, mezhebe, inanca saygı duyan ve hoşgörüyle bakan, dil, din, ırk, renk farkı gözetmeyen, eline, beline, diline sahip olma ilkelerini şart koşan ve bunu muhasiplik kurumu ile gerçekleştiren, gelmek isteyen inançlı insanları çatısı altına alarak manevi ihtiyaçlarını gideren, insanları yaşadıkları toplumda kendi istekleriyle kendi kendilerini yargılamalarını sağlayan, eşitlikçi, katılımcı, paylaşımcı düşünceyi savunan, şeriatın bağnaz kurallarına bağlı olmayan ve onu reddeden, İslam dinini kendine göre – Sünni inancının dışında – yorumlayan; asıl doğruluk, kemali dostluk, cevheri merhamet, görüşü eşitlik, hazinesi bilgi, meyvesi sevgi hamuruyla yoğrulmuş, insan-ı kamil yani erdemli insan yaratmayı öngören, korkuyu aşıp sevgiyle Tanrıya yönelen, En-el Hak ile insanın özünde tartıyı gören, yaradan ile yaradılan ikiliğinden Vahdet-i Vücut’a (Varlık Birliği) varan, edep ve ahlaklılığı yaşamının temeline koyan,, insanı yücelten, hamurunda hem ilahiliğin hem de irfaniliğin mayası bulunan, kişinin ahlak ve karakterli yaşam ilkelerini belirleyen, dini biçim ve şekil olarak değil, inanç olarak algılayan, dini bağımsız bir irade gücü ve Batıni özelliğiyle evrimleştiren, akıl ve iman bütünlüğünde birleştiren ve tüm bunları Kırklar Cemi’nden alınan ilhamla yürüten canların inanç sistemidir.”

Uluslararası Alevi Vakfı, her şeyden önce, Aleviliğin bin dört yüz yıllık inanç tarihini gelecek nesillere aktarmak için çok dilli araç ve gereçleri ve de etkinlikleri desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu maksatla, diğer şeylerin yanı sıra, bağışçıların ve destek fonu arayanların bir projede bir araya gelmesini sağlayan bir finansman ve bağış platformu oluşturulacaktır.

Madde 1
Vakfın adı, yasal şekli ve idare merkezi

(1)
Vakıf, “Uluslararası Alevi Araştırma, Dayanışma ve Eğitim Vakfı” olarak adlandırılmaktadır.
(2)
Vakıf, merkezi Bielefeld’de olan, özel hukuk tüzel kişiliğine sahiptir.

Madde 2
Vakfın toplum yararına olan gayesi

(1)
“Uluslararası Alevi Araştırma, Dayanışma ve Eğitim Vakfı”, Vergi Usul Kanunu‘nun “Vergi İndirimli Amaçlar” bölümünde tanımlandığı gibi, yalnızca ve doğrudan toplum yararına olan amaçlar için çalışmaktadır.
(2)
Vakfın gayesi; dini, bilimi ve araştırmayı, eğitimi, uluslararası tutumları, ayrıca kültürün, milletlerarası anlayışın ve refahın her alanında hoşgörüyü teşvik etmektir.
(3)
Ayrıca; bilim ve araştırmanın, dinin, sanatın ve kültürün, kalkınma işbirliğinin, gençlerin refahının ve kamusal yardım-bakım refahının teşvik edilmesi ve de Vergi Usul Kanunu’nun 53. md. kapsamında yardıma ihtiyacı olanlara yardım edilmesi açısından, Vakfın gayesi, başka bir kurum veya kamu hukuku tüzel kişisi tarafından fonların (Vergi Usul Kanunu’nun md. 58/1 gereğince) satın alınması ve aktarılmasıdır.
(4)
Tüzüğün 2. maddesinin 2. fıkrasına göre, Vakfın amacı, diğerlerinin yanı sıra özellikle aşağıdakilerle gerçekleştirilecektir:
– Aleviliğin inanç veya din olarak yayılması ve öğretilmesi, örneğin kitaplar ve filmler aracılığıyla;
– Alevilik üzerine araştırma yapan bilim insanlarına ve araştırmacılara araştırma görevlerinin verilmesi;
– Alevilik ile ilgili bilimsel etkinliklerin yürütülmesi;
– Özel yetenekli okul ve üniversite öğrencilerine, bilim insanlarına, ödül verilmesi ve(ya) burs verilmesi;
– Farklı inançlar arasındaki iletişimi amaçlayan projeler;
– Refah kurumları ile işbirliği içinde yaşlıların bakımı.

Tüzüğün 2. maddesinin 3. fıkrasına göre ise, Vakfın amacı, fonların aşağıda sıralanan örneklere göre aktarılmasıyla gerçekleştirilir:
– Alevilik alanında görsel, yazılı ve sözlü bilgilerin araştırılması, toplanması ve arşivlenmesi için projeler (örnegin filmler, ses kayıtları, kitaplar, dergiler);
– Din ve inanç derslerinin yayımı;
– Yardıma muhtaç olan kişilere (aileler, çocuklar ve gençler) destek;
– Kalkınma yardımı projelerinin teşvik edilmesi;
– Çocuk ve gençlik çalışmalarını teşvik etmeye yönelik projeler;
– Sosyal yardım çalışması.